11

Nis'14

F

0 Yorum Yok | Dr.Hasan Ölük

FAKTÖR : Etmen

FALANKS : Falanks parmak

FALKS SEREBRİ: Beynin sağ ve sol yarı kürelerini birbirinden ayıran, orağa benzediği için bu isim verilen kalın zar.

FALLOP TÜPLERİ: Her biri yaklaşık 10 ar cm. uzunluğunda, uterusun üst köşelerinden yumurtalıklara kadar uzanan iki borudur. Tuba Uterina veya uterus tüpleri de denir.

FALLOPİAN: Yumurtalıktan kopan yumurtayı rahme taşıyan kanal; yumurta­lık kanalı.

FALLOT’S TETRALOGY: Kalbin doğumsal bir anomalisine verilen isim.

FALSE : Yanlış, yalancı

FALSE NEGATİF: Yalancı eksi, yalancı olumsuz

FALSE POZİTİF: Yalancı artı, yalancı olumlu

FAMİLYAL : Ailesel

FAMİLYAL: Irsi, kalıtsal, herediter.

FARİNKS: Yutak.

FASET : Faset; yüzcük

FASİAL PARALİZİ: Yüz siniri felci, bu sinirin felcinde yüzün yarısı kısmen hareketsiz ve ifadesiz kalır. Santral ve Periferik olmak üzere iki türlü olur.

FASİAL SİNİR: Yüz siniri, yedinci kafa çifti.

FASİKÜL : Fasikül; demetçik

FASYA : Fasya

FAT PAD: Yağ yastıkçığı

FAT: Yağ.

FATAL : Ölümcül

FATAL: Öldürücü, ölümle sonuçlanan.

FAZ : Evre

FEBRİL: Ateşli, hummalı.

FEÇES: Dışkı.

FEKALİT: Bağırsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan dışkı taşı.

FEMORAL ARTERY: Uyluk atardamarı.

FEMUR: Uyluk kemiği.

FENESTRASYON : Pencereleme; fenestrasyon

FENİLALANİN: İnsan vücudunda yapılamayan elzem amino asit. Femilketonüri Fenilalenin metabolizması bozukluğu ile oluşan ka­lıtımsal hastalık.

FERMANTASYON: Mayaların basit şekerleri parçalayarak karbondioksit ve alkol oluşturmaları

FERMENT: Bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler.

FERMENTASYON: Mayalanma.

FERRİTİN: Demir elementinin vücutta depo edilen şekli.

FERTİL: Gelişme yeteneği olan, doğurabilen.

FERTİLİTE: Doğurma yeteneği, verimlilik.

FETAL: Fetusa ait.

FETUS: Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen isim.

FILİFORM NABIZ: Sayılamayacak kadar süratli ve zayıf nabız

FİBRİL : Lifçik, iplikçik

FİBRİLASYON: Fibrilasyon

FİBRİN: Kanın pıhtılaşmasına yarayan albumin cinsinden bir madde.

FİBRİNEMİ: Kanda fibrin bulunması.

FİBRİNOJEN: Kanı pıhtılaştıran faktörlerden biri

FİBRİNOLİTİK: Fibrin pıhtılarını eritici kimyasal maddeler ,Pıhtı eritici.

FİBRİNÜRİ: İdrarda fidrin çıkması.

FİBROM: İyi huylu bağ dokusu uru.

FİBRO-SARKOM: Bağ dokusunun kötü huylu tümörü.

FİBRÖZ: Lif dokusu

FİBULA: Bacaktaki iki kemikten dış kısımda olanıdır. Üstte Tibia ile eklem yapar diz eklemi yapısına girmez, altta ise ayak bileği eklemine iştirak eder.

FİKSASYON : Fiksasyon ; tespit, oynamazlaştırma

FİL(İ)M : İnce tabaka, kaplama; fil(i)m

FİLAMENT : İplikçik, telcik; filament

FİLARİA: Omurgalı canlıların kanında ve dokularında yaşayan kıl kurdu cinsi parazit. Elefantiazis denilen rahatsızlığa neden olur.

FİLTRASYON : Süzme, süzülme; filtrasyon

FİSSÜR : Çatlak, yarık; fissür

FİSTÜL : Fistül ; akarca

FİTAT: Tahıl ve kuru baklagillerin daha çok dış yüzeylerinde bulunan demir, kalsiyum ve çinko gibi minerallerin biyoyararlılığını azaltan bileşikler.

FLAVON GLİKOZİDİ: Maydanoza özel tat veren bileşik.

FLEKSİBL : Bükülebilir; fleksibl

FLEKSİBLE SİGMOİDOSKOPİ: Kolon içine eğilebilir bir aletle bakma.

FLEKSİYON : Fleksiyon

FLOROZİS: Flor madeninin fazla alındığında gözlenen tablodur. Dişte lekelenme ve

FLOURİD : Dişin mine tabakasının oluşmasını, dolayısıyla dişin çürümesini önleyen element.

FOKAL ENFEKSİYON: Belli bir dokuda yerleşen ve bakterilerin buradan bütün vücuda yayılabilecekleri enfeksiyon odağı.

FOKAL: Küçük sahalarda oluşum.

FOKUS : Odak

FOLİK ASİT : Kan hücrelerinin yapımı ve nükleik asitlerin metabolizmasında rolü olan B grubu vitaminlerinden.

FONKSİYON: İşleyiş, iş görme, işlev

FORAMEN : Delik; foramen.

FOREFOOT : Ayakönü, ayağın önü

FORM(AT): Biçim, şekil

FORMASYON : Oluşum, şekillenme, biçimlenme

FORSEPS : Kıskaç; forseps

FOTOSENTEZ : Yeşil yapraklarda bulunan klorofil ve güneş ışınlarının et­kisiyle karbondioksit ve suyun birleşerek karbonhidratların yapımı olayı.

FRAGMAN : Parça, parçacık; fragman

FRAGMANTASYON : Parçalanma; fragmantasyon

FRAJİL : Kırılgan

FREEZE DRYİNG : Dondurarak kurutma

FRENİK SİNİR: Nervus Frenicus. Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diaframın sinirine verilen addır.

FRESH FROZEN: Taze don(durul)muş

FRİKSİYON: Sürtünme

FROZEN: Don(durul)muş

FSCHAEMİA: Atardamar bozukluğu yüzünden dokulara yeterli kan gidememesi.

FULMİNANT : Kötüleşen

FÜRÜKTOZ : Meyvelerde serbest, şekerde glikozla birleşik halde bulunan monosakkarit.

FÜZİFORM : Füziform; iğsi

FÜZYON : Füzyon, artrodez ; kaynaştırım

 

 Google +
Benzer Yazılar
Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Bizi Takip Edin